محصولات

جستجو
مرتب بر اساس تعداد

فایل (PDF) تستهای طبقه بندی روانشناسی عمومی پیشرفتهناشر: انتشارات تانیش
نویسنده:
قیمت : ۳۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۵,۰۰۰ تومان

فایل (pdf)مجموعه سوالات آمونهای ادوار گذشته روانشناسی عمومی پیشرفتهناشر: انتشارات تانیش
نویسنده:
قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۵,۰۰۰ تومان

فایل (PDF )کتاب راهنمای روانشناسی عمومی پیشرفتهناشر: انتشارات تانیش
نویسنده:
قیمت : ۴۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۰,۰۰۰ تومان

فایل (pdf)نمونه سوالات متون تخصصی روانشناسی عمومیناشر: انتشارات تانیش
نویسنده:
قیمت: ۲۰,۰۰۰ تومان

فایل(pdf)نمونه سوالات روانشناسی عمومی پیشرفتهناشر: انتشارات تانیش
نویسنده:
قیمت: ۲۰,۰۰۰ تومان

فایل(pdf)راهنمای روانشناسی رشد پیشرفتهناشر: انتشارات تانیش
نویسنده:
قیمت: ۳۵,۰۰۰ تومان