محصولات

جستجو
مرتب بر اساس تعداد

فایل(pdf)راهنمای مدیریت منابع انسانی (مفاهیم،تئوریها و کاربردها)ناشر: انتشارات تانیش
نویسنده:
قیمت: ۳۵,۰۰۰ تومان

فایل(pdf)مدیریت استراتژیک پیشرفتهناشر: انتشارات تانیش
نویسنده:
قیمت : ۴۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۰,۰۰۰ تومان

فایل (PDF) تستهای طبقه بندی روانشناسی عمومی پیشرفتهناشر: انتشارات تانیش
نویسنده:
قیمت : ۳۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۵,۰۰۰ تومان

فایل (pdf)مجموعه سوالات آمونهای ادوار گذشته روانشناسی عمومی پیشرفتهناشر: انتشارات تانیش
نویسنده:
قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۵,۰۰۰ تومان

فایل (PDF )کتاب راهنمای روانشناسی عمومی پیشرفتهناشر: انتشارات تانیش
نویسنده:
قیمت : ۴۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۰,۰۰۰ تومان

فایل (pdf) راهنمای خودآموز زبان تخصصی مدیریت بازاریابی کارشناسی ارشدناشر: انتشارات تانیش
نویسنده:
قیمت : ۴۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۵,۰۰۰ تومان

فایل (pdf) بسته آموزشی کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور نوبت 21 مدیریت بازرگانیناشر: انتشارات تانیش
نویسنده:
قیمت : ۲۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۵۰,۰۰۰ تومان

فایل(pdf)بسته کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور نوبت 21 مدیریت کسب و کارناشر: انتشارات تانیش
نویسنده:
قیمت : ۱۷۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۲۰,۰۰۰ تومان

فایل (pdf)بسته آموزشی کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور نوبت 20 مدیریت بازرگانیناشر: انتشارات تانیش
نویسنده:
قیمت : ۱۷۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۵۰,۰۰۰ تومان

فایل(pdf)مدیریت بهروری نیروی انسانیناشر: انتشارات تانیش
نویسنده:
قیمت: ۳۵,۰۰۰ تومان

بسته طلایی (کامل ) مدیریت اجرایی آزمون ارشد فراگیرناشر: انتشارات تانیش
نویسنده:
قیمت: ۱۹۰,۰۰۰ تومان

فایل(pdf)تستهای طبقه بندی حسابداری مدیریتناشر: انتشارات تانیش
نویسنده:
قیمت: ۲۰,۰۰۰ تومان

فایل (pdf)نمونه سوالات متون تخصصی روانشناسی عمومیناشر: انتشارات تانیش
نویسنده:
قیمت: ۲۰,۰۰۰ تومان

فایل(pdf)نمونه سوالات روانشناسی عمومی پیشرفتهناشر: انتشارات تانیش
نویسنده:
قیمت: ۲۰,۰۰۰ تومان

فایل(pdf)محموعه آزمون های مدیریت کسب و کار MBAناشر: انتشارات تانیش
نویسنده:
قیمت: ۳۰,۰۰۰ تومان