سیستم های اطلاعات مدیریت پیشرفته پیام نور محمد علی سر لک/حسن فراتی

کتابهای کمک درسی پیام نور انتشارات تانیش ناشر کمک درسی پیام نور

خرید کتاب راهنمای کارشناسی ارشد  پیام نور رشته مدیریت 

کتاب خود آموز سیستم های اطلاعات مدیریت پیشرفته , تانیش ناشر کمک درسی پیام نور  

سیستم های اطلاعات مدیریت پیشرفته  (MIS) ,   از دروس اصلی رشته مدیریت  در مقطع  کارشناسی ارشد پیام نور می باشد و منبع این درس  کتاب سیستم های اطلاعات مدیریت پیشرفته محمد علی سرلک و حسن فراتی  انتشارات پیام نور  می باشد 

کتاب کمک درسی ( خود آموز )سیستم های اطلاعات مدیریت پیشرفته  انتشارات تانیش

 کتاب راهنمای خلاصه شده و نکات اصلی و پر کاربرد  هر فصل می باشد . که توسط دکتر احمد رضا مدرسی بر اساس کتاب سیستم های اطلاعات مدیریت پیشرفته  نشر پیام نور تالیف گردیده است 

سیستمهای اطلاعات مدیریت پیشرفته                                  دانلود کتاب  سيستم‌هاي اطلاعات مدیریت پیشرفته