زبان تخصصی مدیریت بازاریابی کارشناسی ارشد پیام نور میرزا حسن حسینی شهرام جنابی

 

 

کتابهای کمک درسی پیام نور انتشارات تانیش ناشر کمک درسی پیام نور

کتب کمک درسی و تست پیام نور رشته مدیریت

زبان تخصصی مدیریت کارشناسی ارشد پیام نور تالیف میرزا حسن حسینی و شهرام جنابی  انتشارات پیام نور

زبان تخصصی مدیریت بازاریابی کارشناسی ارشد پیام نور

کتاب کمک درسی ( خود آموز ) زبان تخصصی مدیریت پیام نور     تالیف دکتر عبدالرزاق موسی نتاج     انتشارات تانیش 

 این کتاب توسط دکتر نتاج بر اساس کتاب زبان تخصصی مدیریت بازاریابی  کارشناسی ارشد پیام نور تالیف میرزا حسن حسینی و شهرام جنابی  انتشارات پیام نور در شانزده فصل که لغات هر فصل به همراه ترجمه و ترجمه متن و .....تالیف گردیده است که در پایان هر فصل تستهای مربوط به همراه ترجمه و جواب صحیح می باشد

 کتاب راهنمای خود آموز زبان تخصصی مدیریت  پیام نور                                    دانلود نمونه کتاب زبان تخصصی مدیریت پیام نور