مدیریت استراتژیک پیشرفته پیام نور رضا رسولی و علی صالحی

کتابهای کمک درسی پیام نور انتشارات تانیش ناشر کمک درسی پیام نور

کتب کمک درسی و تست پیام نور رشته مدیریت

مدیریت استراتژیک پیشرفته انتشارات تانیش ناشر کمک درسی پیام نور  

مدیریت استراتژیک پیشرفته :  یکی از دروس اصلی رشته مدیریت کارشناسی ارشد پیام نور می باشد و منبع این درس را کتاب مدیریت استراتژیک پیشرفته رضا رسولی و علی صالحی انتشارات پیام نور  می باشد

کتاب کمک درسی ( خود آموز ) مدیریت استراتژیک پیشرفته:

 کتاب راهنمای خلاصه شده و نکات اصلی و پر کاربرد  هر فصل می باشد . که توسط دکتر احمد رضا مدرسی بر اساس کتاب مدیریت استراتژیک پیشرفته رضا رسولی و علی صالحی نشر پیام نور تالیف گردیده است

 کتاب 960 سوال چهار گزینه ای مدیریت استراتژیک پیشرفته :

 این کتاب مجموعه تستهای طبقه بندی مدیریت استراتژیک پیشرفته می باشد که  توسط دکتر مدرسی تالیف گردیده است

        کتاب کمک درسی مدیریت استراتژیک پیشرفته                                         دانلود نمونه کتاب مدیریت استراتژیک پیشرفته