نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور رشته مدیریت

سوالات درس رشته  آزمون  سال  نوع پاسخ
مديريت استراتژيك پيشرفته  مدیریت بازرگانی/اجرایی آرمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور  1392 تشریحی 
مديريت استراتژيك پيشرفته  مدیریت بازرگانی/اجرایی آرمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور  1393 تشریحی 
مديريت استراتژيك پيشرفته  MBA آرمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور  1392 تشریحی 
مديريت استراتژيك پيشرفته  MBA آرمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور  1393 تشریحی 
سيستم‌هاي اطلاعات مديريت پيشرفته  مدیریت دولتی آرمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور  1392 تشریحی 
سيستم‌هاي اطلاعات مديريت پيشرفته  مدیریت دولتی آرمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور  1393 تشریحی 
فرآيند خط مشي گذاري عمومی مدیریت دولتی آرمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور  1392 تشریحی 
فرآيند خط مشي گذاري عمومی مدیریت دولتی آرمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور  1393 تشریحی 
تئوري‌هاي مديريت پيشرفته مدیریت بازرگانی آرمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور  1392 تشریحی 
تئوري‌هاي مديريت پيشرفته مدیریت بازرگانی آرمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور  1393 تشریحی 
تئوري‌هاي مديريت پيشرفته مدیریت بازرگانی آرمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور  1394 تشریحی 
تئوري‌هاي مديريت پيشرفته مدیریت بازرگانی آرمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور  1391 تشریحی 
تئوري‌هاي مديريت پيشرفته مدیریت بازرگانی آرمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور  1390دی ماه تشریحی 
تئوري‌هاي مديريت پيشرفته مدیریت بازرگانی آرمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور  1390 اردیبهشت تشریحی 
تئوري‌هاي مديريت پيشرفته مدیریت بازرگانی آرمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور  1389 تشریحی 
تئوري‌هاي مديريت پيشرفته مدیریت بازرگانی آرمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور  1388 تشریحی 
تئوري‌هاي مديريت پيشرفته مدیریت بازرگانی آرمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور  1387 تشریحی 
تئوري‌هاي مديريت پيشرفته مدیریت بازرگانی آرمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور  1386 تشریحی 
تئوري‌هاي مديريت پيشرفته مدیریت بازرگانی آرمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور  1383 /85 تشریحی 
تئوري‌هاي مديريت پيشرفته MBA آرمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور  1393 تشریحی 
تئوري‌هاي مديريت پيشرفته MBA آرمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور  1392 تشریحی 
تئوري‌هاي مديريت پيشرفته MBA آرمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور  1391 تشریحی 
تئوري‌هاي مديريت پيشرفته MBA آرمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور  85/90 تشریحی 
مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته مدیریت بازرگانی آرمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور  1394 تشریحی 
مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته مدیریت بازرگانی آرمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور  1393 تشریحی 
مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته مدیریت بازرگانی آرمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور  1392 تشریحی 
مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته مدیریت بازرگانی آرمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور  1391 تشریحی 
مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته مدیریت بازرگانی آرمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور  85/90 تشریحی 
مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته مدیریت دولتی آرمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور  1394 تشریحی 
مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته مدیریت دولتی آرمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور  1393 تشریحی 
مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته مدیریت دولتی آرمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور  1392 تشریحی 
مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته مدیریت دولتی آرمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور  1391 تشریحی 
مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته مدیریت دولتی آرمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور  85/90 تشریحی 
 مدیرت منابع انسانی پیشرفته مدیریت دولتی آرمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور  1393 تشریحی 
 مدیرت منابع انسانی پیشرفته مدیریت دولتی آرمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور  1392 تشریحی 
 مدیرت منابع انسانی پیشرفته مدیریت دولتی آرمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور  1391 تشریحی 
 مدیرت منابع انسانی پیشرفته مدیریت دولتی آرمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور  1390 تشریحی 
 مدیرت منابع انسانی پیشرفته مدیریت دولتی آرمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور  85/90 تشریحی 
 مدیرت منابع انسانی  مدیریت دولتی آرمون کارشناسی ارشد سراسری 89/93 تشریحی 
 مدیریت مالی حسابداري مديريت مدیریت اجرایی آرمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور  1393 تشریحی 
 مدیریت مالی حسابداري مديريت مدیریت اجرایی آرمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور  1392 تشریحی 
 مدیریت مالی حسابداري مديريت مدیریت اجرایی آرمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور  89/91 تشریحی 
مديريت مالي و اقتصاد مديريت مدیریت اجرایی آرمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور  1394 تشریحی 
مديريت مالي و اقتصاد مديريت مدیریت اجرایی آرمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور  1393 تشریحی 
مديريت مالي و اقتصاد مديريت مدیریت اجرایی آرمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور  1392 تشریحی 
مديريت مالي و اقتصاد مديريت مدیریت اجرایی آرمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور  89/91 تشریحی 
زبان تخصصی مدیریت  بازرگانی اجرایی آرمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور  1393 گزینه صحیح
زبان تخصصی مدیریت  بازرگانی اجرایی آرمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور  1392 گزینه صحیح
زبان تخصصی مدیریت  MBA آرمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور  1393 گزینه صحیح
زبان تخصصی مدیریت  MBA آرمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور  1392 گزینه صحیح
زبان تخصصی مدیریت  مدیریت  آرمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور  85/91 گزینه صحیح
حسابداری دولتی و کنترل های مالی حسابداری آرمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور  89/92 گزینه صحیح
حسابداری دولتی و کنترل های مالی حسابداری آرمون کارشناسی ارشد سراسری 89/92 گزینه صحیح
فلسفه حسابرسی حسابداری آرمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور  تا سال91 تشریحی 
روانشناسی عمومی (هیلگارد) روانشناسی آرمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور  86/93 گزینه صحیح
روانشناسی عمومی (هیلگارد) روانشناسی آرمون کارشناسی ارشد سراسری 86/92 گزینه صحیح
روانشناسی عمومی (هیلگارد) روانشناسی آرمون کارشناسی ارشد آزاد  86/92 گزینه صحیح
متون تخصصی روانشناسی روانشناسی آرمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور  1393 تشریحی ترجمه کامل
متون تخصصی روانشناسی روانشناسی آرمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور  1392 تشریحی ترجمه کامل
متون تخصصی روانشناسی روانشناسی آرمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور  1391 تشریحی ترجمه کامل
متون تخصصی روانشناسی روانشناسی آرمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور  1390 تشریحی ترجمه کامل