بسته مدیریت بازرگانی

بسته آموزشی کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور   ویژه آمادگی داوطلبان آزمون دانشپذیری رشته مدیریت بازرگانی

منابع آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور  رشته مدیریت بازرگانی به شرح دیل میباشد:

 

مترجمنام مولف

نام منابع درسی

نام درس

رشته

علی رضائیان

1-مبانی مدیریت و سازمان و مدیریت

تئوری مدیریت پیشرفته

مدیریت بازرگانی

استیفن رابینز مترجم

حسن دانایی فرد

 سید مهدی الوانی

2-تئوری سازمان (ساختار و طرح سازمانی)

استیفن  پی . رابینز

سید محمد اعرابی و علی پارسائیان

مبانی رفتارسازمانی(تک جلدی)

مدیریت رفتارسازمانی پیشرفته

رضا رسولی- علی صالحی فر

مدیریت استراتژیک پیشرفته

مدیریت استراتژیک

میرزا حسن حسینی

شهرام جنابی

زبان تخصصی

زبان تخصصی

 

با توجه به منابع آزمون مدیریت بازرگانی محتوای بسته تانیش به شرح ذیل می باشد:

درس تئوری مدیریت پیشرفته : (کتب و جزوات این درس در بسته تانیش)

 1. کتاب کمک درسی تئوری مدیریت پیشرفته مطابق با منابع اعلام شده توسط علیرضا سلامی تالیف شده است
 2. تسـتهای طبقه بندی فصل به فصل تئوری مدیریت پیشرفته همراه با پاسخ کلیدی
 3. آزمون های ادوار گذشته پیام نور برای درس تئوری مدیریت پیشرفته (سالهای 88 - 94)

درس مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته :  (کتب و جزوات این درس در بسته تانیش)

 1. کتاب کمک درسی مبانی رفتار سازمانی پیشرفته (استیفن رابینز) توسط استاد علیرضا سلامی  تالیف گردیده
 2. مجموعه تستهای طبقه بندی شده رفتار رابینز  همراه با پاسخ تشریحی علیرضا سلامی
 3. مجموعه آزمون های ادوار گذشته مربوط به درس رفتار سازمانی پیشرفته همراه با پاسخ تشریحی علیرضا سلامی (سالهای 85-94 )

درس مدیریت استراتژیک : (کتب و جزوات این درس در بسته تانیش)

 1. کتاب کمک درسی مدیریت استراتژیک مطابق با منابع توسط دکتر احمدرضا مدرسی بصورت نکته برداری شده تالیف گردیده است
 2. مجموعه تستهای طبقه بندی مدیریت استراتژیک همراه با پاسخ و ارجاع به کتاب کمک درسی دکتر احمدرضا مدرسی
 1. آزمونهای ادوار گذشته پیام نور برای درس مدیریت استراتژیک با توجه به تغییر منبع این درس در آزمون از سال 92 و 93  نمونه آزمون ( مربوط به رشته های بازرگانی اجرایی و  MBA) همراه با پاسخ تشریحی موجود می­باشد

درس زبان تخصصی رشته بازرگانی: (کتب و جزوات این درس در بسته تانیش)

 1. کتاب کمک درسی زبان تخصصی مطابق با منابع توسط دکتر موسی نتاج تالیف گردیده است.
 2. مجموعه تستهای طبقه­بندی زبان تخصصی همراه با پاسخ تشریحی دکتر موسی نتاج
 3. آزمونهای ادوار گذشته زبان تخصصی با توجه به تغییر منبع این درس در آزمون از سال 92، و93  نمونه آزمون همراه با پاسخ تشریحی دکتر موسی نتاج موجود می­باشد

برای دریافت نمونه رایگان  ابتدا می بایست عضو شوید  عضـویت     سپس نام کاربری (ایمیل فعال) و نام رشته تحصیلی خود را از طریق صفحه

تماس با ما   برای ما ارسال نمایید.