56

کتاب ۹۶۰ تست مدیرت استراتژیک پیشرفته

دانلود رایگان تست های مدیریت استراتژیک پیشرفته، تستهای تالیفی مدیریت استراتژیک پیشرفته ، کتاب تست مدیریت استراتژیک پیشرفته، تالیف دکتر احمد رضا مدرسی انتشارات تانیش