جدیدترین ها و تازه های نشر

کتاب کمک درسی پیام نور

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

کتاب کمک درسی

مديريت استراتژيك پيشرفته 

کتاب کمک درسی

سيستم‌هاي اطلاعات مديريت پيشرفته 

کتاب کمک درسی

تئوري‌هاي مديريت پيشرفته

کتاب کمک درسی  

مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته

تالیف :

دکتراحمد رضا  مدرسي

تالیف :

دکتراحمد رضا  مدرسي

تالیف :

 علیرضا سلامي

تالیف :

علیرضا سلمی

از سری کتب کمک درسی رشته مدیریت منابع کارشناسی ارشد پیام نور

 بر اساس کتاب مديريت استراتژيك پيشرفته رضا رسولی و علی صالحی انتشارات پیام نور

از سری کتب کمک درسی رشته مدیریت منابع کارشناسی ارشد پیام نور 

بر اساس کتاب سيستم‌هاي اطلاعات مديريت پيشرفته محمد علی سر لک  - حسن فراتی

انتشارات پیام نور

از سری کتب کمک درسی رشته مدیریت منابع کارشناسی ارشد پیام نور 

بر اساس کتب : مبانی سازمان مدیریت علی رضائیان و  تئوری سازمان ساختار و طرح سازمانی رابینز الوانی و دانایی فرد 

انتشارات پیام نور

از سری کتب کمک درسی رشته مدیریت منابع کارشناسی ارشد پیام نور 

بر اساس کتاب مباني رفتار سازماني استیفن رابینز

انتشارات پیام نور

خرید کتاب مدیریت استراتژیک

خرید کتب کمک درسی

 سیستم های اطلاعات مدیریت 

خرید کتاب

تئوری مدیریت پیشرفته

خرید کتاب

رفتار سازمانی پیشرفته

دانلود کتاب کمک درسی

 مدیریت استراتژیک پیشرفته   

 دانلود رایگان نمونه کتاب

سیستم های اطلاعات مدیریت

دانلود رایگان کتاب

تئوریهای مدیریت پیشرفته

دانلودرایگان   کتاب

مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته

       

کتاب کمک درسی 

فرآيند خط مشي گذاريعمومی

کتاب کمک درسی 

زبان تخصصی مدیریت بازاریابی

کتاب کمک درسی 

مدیریت مالی حسابداري مديريت

کتاب کمک درسی 

مديريت مالي و اقتصاد مديريت

تالیف :

 دکترناصر عسگري

تالیف :

 دکتر نتاج

تالیف :

سريرافراز

 تالیف :

دکتراسداللهي/ معیر

از سری کتب کمک درسی رشته مدیریت  پیام نور 

1فرایند خط مشی گذاری عمومی سید مهدی الوانی و فتاح شریف زاده2- فرایند خط مشی گذاری رنزونگ هانگ on the nature of public policy  public policy making 1فرایند خط مشی گذاری جیمز ای اندرسون

از سری کتب کمک درسی رشته مدیریت منابع کارشناسی ارشد پیام نور 

بر اساس کتاب زبان تخصصی مدیریت بازاریابی کارشناسی ارشد پیام نور میرزا حسن حسینی و شهرام جنابی

انتشارات دانشگاه پیام نور 

از سری کتب کمک درسی رشته مدیریت منابع کارشناسی ارشد پیام نور 

بر اساس کتاب مدیریت مالی ریموند پی . نوو  جلد 1 و جلد 2 ترجمه جهانخانی و پارسائیان 

انتشارات پیام نور

از سری کتب کمک درسی رشته مدیریت منابع کارشناسی ارشد پیام نور 

بر اساس کتاب اقتصاد مدیریت  ابوالقاسم هاشمی و محمد روزبهان انتشارات پیام نور

خرید کتاب کمک درسی 

فرایند خط مشی گذاری عمومی

مدیریت دولتی پیام نور

خرید کتاب خود آموز

  زبان تخصصی مدیریت

بازاریابی ارشد پیام نور 

خرید کتاب کمک درسی

حسابداری مدیریت 

رشته مدیریت پیام نور

خرید کتاب کمک درسی

اقتصاد مدیریت  

رشته مدیریت پیام نور

دانلود کتاب

فرایند خط مشی گذاری

دانلود رایگان کتاب

زبان تخصصی مدیریت پیام نور

دانلود رایگان

کتاب حسابداری مدیریت پیام نور

دانلودرایگان

کتاب کمک درسی اقتصاد مدیریت 

       

کتاب کمک درسی 

رفتار سازمانی رویکردی کاربردی 

کتاب کمک درسی 

مروری بر مدیرت منابع انسانی

کتاب کمک درسی 

مبانی سازمان مدیریت 

کتاب کمک درسی 

اصول حسابداری 1 

تالیف :

 سلامي / پاکدل

تالیف :

سعید  پاکدل

تالیف :

سعید  پاکدل

تالیف :

 دکتر صبوری

از سری کتب کمک درسی رشته مدیریت منابع کارشناسی ارشد پیام نور 

رفتارسازمانی رویکردی کاربردی علی اکبر احمدی و مینو سلسله 

از سری کتب کمک درسی رشته مدیریت منابع کارشناسی ارشد پیام نور 

منابع انسانی گری دسلر ترجمه پارسائیان و اعرابی 

از سری کتب کمک درسی رشته مدیریت  پیام نور 

مبانی سازمان و مدیریت  ( نظریه های سازمان و مدیریت )طاهره فیضی 

از سری کتب کمک درسی رشته مدیریت و حسابداری  پیام نور 

اصول حسابداری 1 عبدالکریم مقدم - علی شفیع زاده

  خرید کتاب کمک درسی رفتار

سازمانی رویکردی کاربردی 

 خرید کتاب کمک درسی مدیریت منابع انسانی پیشرفته   خرید کتاب راهنمای  مبانی سازمان مدیرت طاهره فیضی خرید کتاب راهنمای اصول حسابداری پیام نور 

دانلودرایگان کتاب کمک درسی مدیریت رفتار سازمانی پیام نور 

 

دانلود رایگان کتاب مدیریت  منابع انسانی پیشرفته  دانلود رایگان کتاب سازمان مدیریت فیضی

دانلود رایگان

 کتاب اصول جسابداری 

       

کتاب کمک درسی 

متون تخصصی روانشناسی عمومی

کتاب کمک درسی 

روانشناسی رشد پیشرفته

کتاب کمک درسی 

روانشناسی عمومی پیشرفته

کتاب کمک درسی 

روانشناسی اجتماعی پیشرفته

تالیف :

دکتر طالب زاده

تالیف :

دکتر طالب زاده

تالیف :

دکتر منوچهری

تالیف :

دکتر طالب زاده

متون تخصصی روانشناسی به زبان انگلیسی حمید کمر زرین وویراست 4 Discovering  Psychology روانشناسی رشد (انسان از تولد تا مرگ) مهشید فروغان روانشناسی -هیلگارد روانشناسی اجتماعی رابرت بارون-دان بیرن -نایلا ترجمه یوسف کرمی روانشناسی اجتماعی کاربردی آبراهام پی یونگ ، مارک ون وگت  ترجمه مجید صفاری نیا و پرستو حسن زاده
خریدکتاب  راهنمای متون تخصصی روانشناسی عمومی پیام نور کتاب راهنمای روانسناسی رشد پیشرفته پیام نور بررسی  کتاب راهنمای روانشناسی عمومی هیلگارد بررسی کتاب کمک درسی پیام نور  روانشناسی اجتماعی پیشرفته   
دانلود رایگان راهنمای متون تخصصی روانشناسی عمومی پیام نور  دانلود رایگان  کتاب کمک درسی پیام نور روانشناسی رشد پیشرفته  دانلود رایگان کتاب روانشناسی عمومی پیام نور دانلود رایگان کتاب کمک درسی پیام نور  روانشناسی اجتماعی 

کتاب کمک درسی 

فلسفه حسابرسی پیشرفته

کتاب کمک درسی 

فلسفه حسابرسی

کتاب کمک درسی 

حسابداری دولتی و کنترل های مالی

 کتاب کمک درسی 

حسابداری مدیریت پیشرفته

تالیف :

دکتر صبوری

تالیف :

مصطفی حسان

تالیف :

مصطفی حسان

تالیف :

اسماعیل زاده

فلسفه حسابرسی (حسابرسی پیشرفته) یحیی حساس یگانه  فلسفه حسابرسی (حسابرسی پیشرفته) یحیی حساس یگانه  حسابداری دولتی عمومی ، حسابداری و کنترل های مالی جعفر باباجانی حسابداری مدیریت حسن سجادی  و نشریه 131 سازمان شباهنگ
خرید کتاب کمک درسی پیام نور رشته حسابداری  کتاب فلسفه حسابرسی پیشرفته  سفارش اینترنتی  کتاب کمک درسی پیام نور رشته حسابداری فلسفه حسابرسی  بررسی خرید کتاب کمک درسی پیام نور حسابداری دولتی و کنترل های مالی  بررسی بیشتر
دانلود رایگان کتاب کمک درسی پیام نور رشته حسابداری  حسابرسی پیشرفته  دانلودرایگان کتاب فلسفه حسابرسی پیشرفته پیام نور  دانلود رایگان کتاب کمک درسی حسابداری دولتی و کنترل های مالی  دانلود نمونه کتاب

 


خرید اینترنتی کتاب های کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور

دانلودنمونه سوالات مدیریت استراتژیک رشته مدیریت بازرگانی

کتاب نمونه سوالات مدیریت استراتژیک پیشرفته رضا رسولی

دانلودنمونه سوال مدیریت استراتژیک پیشرفته پیام نور

تستهای طبقه بندی تئوری های مدیریت 

تست کتاب تئوری سازمان نوشته استیفن رابینز
 

مبانی سازمان مدیریت علی رضائیان و  تئوری سازمان ساختار و طرح سازمانی )رابینز ترجمه الوانی و دانایی فرد  کتاب تست نظریه های سازمان و مدیریت پیشرفته استیفن رابینز
 
 تستهای طبقه بندی رفتار سازمانی مباني رفتار سازماني استیفن رابینز بررسی بیشتر
تستهای طبقه بندی فرآيند خط مشي گذاري 1فرایند خط مشی گذاری عمومی سید مهدی الوانی و فتاح شریف زاده2- فرایند خط مشی گذاری رنزونگ هانگ on the nature of public policy  public policy making 1فرایند خط مشی گذاری جیمز ای اندرسون خرید اینترنتی Pdf کتاب ارشد پیام نور
     
تستهای طبقه بندی حسابداري مديريت مدیریت مالی ریموند پی . نوو  جلد 1 و جلد 2 ترجمه جهانخانی و پارسائیان  خرید اینترنتی Pdf کتاب ارشد پیام نورر
تستهای طبقه بندی اقتصاد مديريت اقتصاد مدیریت  ابوالقاسم هاشمی و محمد روزبهان خرید اینترنتی Pdf کتاب ارشد پیام نور
تستهای طبقه بندی رفتار سازمانی رویکردی کاربردی  رفتارسازمانی رویکردی کاربردی علی اکبر احمدی و مینو سلسله  خرید اینترنتی Pdf کتاب ارشد پیام نور
تستهای طبقه بندی مروری بر مدیرت منابع انسانی منابع انسانی گری دسلر ترجمه پارسائیان و اعرابی  خرید اینترنتی Pdf کتاب ارشد پیام نور
تستهای طبقه بندی مبانی سازمان مدیریت  مبانی سازمان و مدیریت  ( نظریه های سازمان و مدیریت )طاهره فیضی  بررسی بیشتر
تستهای طبقه بندی روانشناسی عمومی روانشناسی -هیلگارد بررسی بیشتر
بانک تست رشته مدیریت اجرایی مجموعه تستهای تالیفی دروس منابع آزمون مدیریت اجرایی با پاسخ تشریحی (استراتژیک , زبان , اقتصاد مدیریت , حسابداری مدیریت) بررسی بیشتر
بانک تست رشته مدیریت بازرگانی مجموعه تستهای تالیفی دروس منابع آزمون مدیریت بازرگانی با پاسخ تشریحی (استراتژیک , زبان , تئوری مدیریت , رفتار سازمانی) مدیریت بازرگانی Pdf نمونه سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور
بانک تست رشته مدیریت دولتی مجموعه تستهای تالیفی دروس منابع آزمون مدیریت دولتی با پاسخ تشریحی (خط مشی گذاری , منابع انسانی , سیستم های اطلاعات مدیریت , رفتار سازمانی رابینز و رویکردی) بررسی بیشتر
بانک تست رشته مدیریت کسب و کار MBA مجموعه تستهای تالیفی دروس منابع آزمون مدیریت MBAبا پاسخ تشریحی (استراتژیک , اصول حسابداری , نطریه های سازمان و مدیریت) بررسی بیشتر

 


کتابهای کمک درسی منابع کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی فراگیر پیام نور

کتابهای کمک درسی کارشناسی ارشد پیام نور رشته روانشناسی انتشارات تانیش

خلاصه  pdfروانشناسی عمومی پیشرفته              تالیف دکتر منوچهری

دانلود کتاب کمک درسی روانشناسی عمومی پیشرفته

دانلود نمونه سوالات روانشناسی عمومی ارشد پیام نور

خرید  اینترنتی کتاب راهنمای روانشناسی عمومی پیشرفته

کتاب راهنمای خودآموز روانشناسی رشد پیشرفته    تالیف دکتر طالب زاده /فهیمه عزیزی    

دانلود کتاب کمک درسی روانشناسی رشد

دانلود نمونه سوالات روانشناسی رشد ارشد پیام نور         

خرید آنلاین  کتاب کمک درسی روانشناسی رشد

کتاب مجموعه  نکات کلیدی روانشناسی اجتماعی پیشرفته               پرستو حسن زاده    

خرید آنلاین کتاب نکات روانشناسی اجتماعی

راهنمای خود آموز   روانشناسی اجتماعی پیشرفته           تالیف دکتر طالب زاده و فهیمه عزیزی     

سفارش آنلاین کمک درسی روانشناسی اجتماعی          

دانلود کمک درسی روانشناسی اجتماعی

راهنمای خود آموز متون تخصصی روانشناسی عمومی        تالیف دکتر طالب زاده  

دانلود کتاب راهنمای متون تخصصی روانشناسی

سفارش کتاب کمک درسی متون تخصصی روانشناسی ارشد پیام نور

خودآموز متون تخصصی روانشناسی عمومی           تالیف پرستو حسن زاده

خرید کتاب راهنمای متون تخصصی روانشناسی کارشناسی ارشد پیام نور


<meta name="google-site-verification" content="yx1ouDgUemavpmWLim41PdvaosC5BAohS9u1B08uITg" /><img alt="logo-samandehi" id="jxlzesgtjxlzapfunbqewlaowlao" onclick="window.open(" https:="" logo.samandehi.ir="" verify.aspx?id="1015244&p=rfthobpdrfthdshwuiwkaodsaods&quot;," "popup","toolbar="no," scrollbars="no," location="no," statusbar="no," menubar="no," resizable="0," width="450," height="630," top="30&quot;)&quot;" data-cke-saved-src="https://logo.samandehi.ir/logo.aspx?id=1015244&p=nbpdlymanbpdujynodrfshwlshwl" src="https://logo.samandehi.ir/logo.aspx?id=1015244&p=nbpdlymanbpdujynodrfshwlshwl" style="cursor:pointer">