محصولات

جستجو
مرتب بر اساس تعداد

فرآیند خط مشی گذاریناشر: انتشارات تانیش
نویسنده: دکترعسگری
قیمت: ۲۰,۰۰۰ تومان

روانشناسی عمومیناشر: انتشارات تانیش
نویسنده: دکتر مهدی منوچهری
قیمت: ۳۴,۰۰۰ تومان

راهنمای خودآموز تئوریهای مدیریت پیشرفتهناشر: انتشارات تانیش
نویسنده: علیرضا سلامی
قیمت: ۳۲,۰۰۰ تومان

راهنمای خود آموز سیستم‌های اطلاعات مدیریت پیشرفتهناشر: انتشارات تانیش
نویسنده: دکتر احمد رضا مدرسی
قیمت: ۲۴,۰۰۰ تومان

راهنمای خود آموز مدیریت استراتژیک پیشرفتهناشر: انتشارات تانیش
نویسنده: دکتر احمد رضا مدرسی
قیمت: ۳۰,۰۰۰ تومان