محصولات

جستجو
مرتب بر اساس تعداد

مبانی سازمان و مدیریتناشر: انتشارات تانیش
نویسنده: سعید پاکدل
قیمت: ۲۸,۰۰۰ تومان

راهنمای خودآموز زبان تخصصی مدیریت بازاریابی کارشناسی ارشدناشر: انتشارات تانیش
نویسنده: دکتر نتاج
قیمت: ۳۵,۰۰۰ تومان

اصول حسابداری 1ناشر: انتشارات تانیش
نویسنده: دکتر صبوری
قیمت: ۲۶,۰۰۰ تومان

متون تخصصی روانشناسیناشر: انتشارات تانیش
نویسنده: دکتر طالب زاده
قیمت: ۳۲,۰۰۰ تومان

روانشناسی اجتماعیناشر: انتشارات تانیش
نویسنده: دکتر طالب زاده/ فهیمه عزیزی
قیمت: ۲۶,۰۰۰ تومان

روانشناسی رشد پیشرفتهناشر: انتشارات تانیش
نویسنده: دکتر طالب زاده/ فهیمه عزیزی
قیمت: ۲۸,۰۰۰ تومان

حسابداری دولتی و کنترل های مالیناشر: انتشارات تانیش
نویسنده: حسان
قیمت: ۲۸,۰۰۰ تومان

فلسفه حسابرسیناشر: انتشارات تانیش
نویسنده: حسان
قیمت: ۲۶,۰۰۰ تومان

حسابداری مدیریت پیشرفتهناشر: انتشارات تانیش
نویسنده: حجت اسماعیل زاده/فائزه اصغری
قیمت: ۲۸,۰۰۰ تومان

مجموعه تستهای تئوری مدیریتناشر: انتشارات تانیش
نویسنده: علیرضا سلامی
قیمت: ۲۰,۰۰۰ تومان

تستهای طبقه بندی مدیریت استراتژیک پیشرفتهناشر: انتشارات تانیش
نویسنده: دکتر احمد رضا مدرسی
قیمت: ۲۰,۰۰۰ تومان

مدیریت منابع انسانی پیشرفتهناشر: انتشارات تانیش
نویسنده: سعید پاکدل
قیمت: ۲۸,۰۰۰ تومان

راهنمای رفتار سازمانی رویکردی کاربردیناشر: انتشارات تانیش
نویسنده: سلامی/پاکدل
قیمت: ۲۸,۰۰۰ تومان

راهنمای خود آموز مدیریت رفتار سازمانی پیشرفتهناشر: انتشارات تانیش
نویسنده: علیرضا سلامی
قیمت: ۲۸,۰۰۰ تومان

مدیریت مالی و اقتصاد مدیریتناشر: انتشارات تانیش
نویسنده: علی اسداللهی/حمید معیر
قیمت: ۲۸,۰۰۰ تومان

مدیریت مالی حسابداری مدیریتناشر: انتشارات تانیش
نویسنده: محمد سریر افراز
قیمت: ۳۴,۰۰۰ تومان