محصولات

جستجو
مرتب بر اساس تعداد

40 آزمون گرامر پیشرفته: به همراه مهم‌ترین نکات گرامری ویژه زبان عمومی دکتریناشر: انتشارات تانیش
نویسنده: جمال صوفیه
قیمت: ۱۸,۰۰۰ تومان

حسابداری دولتی و کنترل های مالیناشر: انتشارات تانیش
نویسنده: قاسمعلی صبوری
قیمت: ۱۸,۰۰۰ تومان

فلسفه حسابرسی (حسابرسی پیشرفته)ناشر: انتشارات تانیش
نویسنده: قاسمعلی صبوری
قیمت: ۳۰,۰۰۰ تومان

مروری بر مفاهیم سازمان مدیریتناشر: انتشارات تانیش
نویسنده: میثن نصیری/مریم نصیری
قیمت: ۲۰,۰۰۰ تومان

اقتصاد کلان داوطلبان کارشناسی ارشد حسابداریناشر: انتشارات تانیش
نویسنده: قاسمعلی صبوری
قیمت: ۱۸,۰۰۰ تومان

کلیات علم اقتصاد (ویژه دانشجویان رشته تحصیلی مدیریت)ناشر: انتشارات تانیش
نویسنده: هومن منصوری /میثم نصیری
قیمت: ۱۲,۰۰۰ تومان

تستهای طبقه بندی رفتار سازمانی پیشرفتهناشر: انتشارات تانیش
نویسنده: سلامی
قیمت: ۱۲,۰۰۰ تومان

بانک تست مدیریت کسب کارmbaناشر: انتشارات تانیش
نویسنده: گروه مولفین
قیمت: ۲۰,۰۰۰ تومان

بانک تست مدیریت دولتیناشر: انتشارات تانیش
نویسنده: گروه مولفین
قیمت: ۱۵,۰۰۰ تومان

بانک تست مدیریت اجراییناشر: انتشارات تانیش
نویسنده: گروه مولفین
قیمت: ۲۶,۰۰۰ تومان

بانک تست مدیریت بازرگانیناشر: انتشارات تانیش
نویسنده: گروه مولفین
قیمت: ۲۰,۰۰۰ تومان

مجموعه تستهای طبقه بندی مدیریت منابع انسانیناشر: انتشارات تانیش
نویسنده: سعد پاکدل
قیمت: ۱۵,۰۰۰ تومان

مجموعه تستهای طبقه بندی مبانی سازمان مدیریتناشر: انتشارات تانیش
نویسنده: سعید پاکدل
قیمت: ۱۵,۰۰۰ تومان

تستهای طبقه بندی تئوریهای مدیریت پیشرفتهناشر: انتشارات تانیش
نویسنده: علیرضا سلامی
قیمت: ۲۰,۰۰۰ تومان