محصولات

جستجو
مرتب بر اساس تعداد

حسابداری دولتی و کنترل های مالیناشر: انتشارات تانیش
نویسنده: قاسمعلی صبوری
قیمت: ۱۸,۰۰۰ تومان

فلسفه حسابرسی (حسابرسی پیشرفته)ناشر: انتشارات تانیش
نویسنده: قاسمعلی صبوری
قیمت: ۲۰,۰۰۰ تومان

اقتصاد کلان داوطلبان کارشناسی ارشد حسابداریناشر: انتشارات تانیش
نویسنده: قاسمعلی صبوری
قیمت: ۱۸,۰۰۰ تومان

اصول حسابداری 1ناشر: انتشارات تانیش
نویسنده: دکتر صبوری
قیمت: ۲۶,۰۰۰ تومان

حسابداری دولتی و کنترل های مالیناشر: انتشارات تانیش
نویسنده: حسان
قیمت: ۲۸,۰۰۰ تومان

فلسفه حسابرسیناشر: انتشارات تانیش
نویسنده: حسان
قیمت: ۲۶,۰۰۰ تومان

حسابداری مدیریت پیشرفتهناشر: انتشارات تانیش
نویسنده: حجت اسماعیل زاده/فائزه اصغری
قیمت: ۲۸,۰۰۰ تومان