محصولات

جستجو
مرتب بر اساس تعداد

حسابداری دولتی و کنترل های مالیناشر: انتشارات تانیش
نویسنده: قاسمعلی صبوری
قیمت : ۱۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹,۰۰۰ تومان

فلسفه حسابرسی (حسابرسی پیشرفته)ناشر: انتشارات تانیش
نویسنده: قاسمعلی صبوری
قیمت : ۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۵,۰۰۰ تومان

اقتصاد کلان داوطلبان کارشناسی ارشد حسابداریناشر: انتشارات تانیش
نویسنده: قاسمعلی صبوری
قیمت : ۱۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹,۰۰۰ تومان

اصول حسابداری 1ناشر: انتشارات تانیش
نویسنده: دکتر صبوری
قیمت : ۲۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۰۰۰ تومان

حسابداری دولتی و کنترل های مالیناشر: انتشارات تانیش
نویسنده: حسان
قیمت : ۲۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۴,۰۰۰ تومان

فلسفه حسابرسیناشر: انتشارات تانیش
نویسنده: حسان
قیمت : ۲۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۰۰۰ تومان

حسابداری مدیریت پیشرفتهناشر: انتشارات تانیش
نویسنده: حجت اسماعیل زاده/فائزه اصغری
قیمت : ۲۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۴,۰۰۰ تومان