محصولات

جستجو
مرتب بر اساس تعداد

راهنمای مدیریت منابع انسانی (مفاهیم،تئوریها و کاربردها)ناشر: انتشارات تانیش
نویسنده: سعید پاکدل
قیمت: ۳۰۰,۰۰۰ تومان

مدیریت بهروری نیروی انسانیناشر: انتشارات تانیش
نویسنده: جمیله خرم /حدیث قوچی
قیمت: ۲۸,۰۰۰ تومان

مروری بر مفاهیم سازمان مدیریتناشر: انتشارات تانیش
نویسنده: میثن نصیری/مریم نصیری
قیمت: ۲۰,۰۰۰ تومان

کلیات علم اقتصاد (ویژه دانشجویان رشته تحصیلی مدیریت)ناشر: انتشارات تانیش
نویسنده: هومن منصوری /میثم نصیری
قیمت: ۱۲,۰۰۰ تومان

مبانی سازمان و مدیریتناشر: انتشارات تانیش
نویسنده: سعید پاکدل
قیمت: ۲۸,۰۰۰ تومان

راهنمای خودآموز زبان تخصصی مدیریت بازاریابی کارشناسی ارشدناشر: انتشارات تانیش
نویسنده: دکتر نتاج
قیمت: ۳۵,۰۰۰ تومان

اصول حسابداری 1ناشر: انتشارات تانیش
نویسنده: دکتر صبوری
قیمت: ۲۶,۰۰۰ تومان

مدیریت منابع انسانی پیشرفتهناشر: انتشارات تانیش
نویسنده: سعید پاکدل
قیمت: ۲۸,۰۰۰ تومان

راهنمای رفتار سازمانی رویکردی کاربردیناشر: انتشارات تانیش
نویسنده: سلامی/پاکدل
قیمت: ۲۸,۰۰۰ تومان

راهنمای خود آموز مدیریت رفتار سازمانی پیشرفتهناشر: انتشارات تانیش
نویسنده: علیرضا سلامی
قیمت: ۲۸,۰۰۰ تومان

مدیریت مالی و اقتصاد مدیریتناشر: انتشارات تانیش
نویسنده: علی اسداللهی/حمید معیر
قیمت: ۲۸,۰۰۰ تومان

مدیریت مالی حسابداری مدیریتناشر: انتشارات تانیش
نویسنده: محمد سریر افراز
قیمت: ۳۴,۰۰۰ تومان

فرآیند خط مشی گذاریناشر: انتشارات تانیش
نویسنده: دکترعسگری
قیمت: ۲۰,۰۰۰ تومان

راهنمای خودآموز تئوریهای مدیریت پیشرفتهناشر: انتشارات تانیش
نویسنده: علیرضا سلامی
قیمت: ۳۲,۰۰۰ تومان

راهنمای خود آموز سیستم‌های اطلاعات مدیریت پیشرفتهناشر: انتشارات تانیش
نویسنده: دکتر احمد رضا مدرسی
قیمت: ۲۴,۰۰۰ تومان

راهنمای خود آموز مدیریت استراتژیک پیشرفتهناشر: انتشارات تانیش
نویسنده: دکتر احمد رضا مدرسی
قیمت: ۳۰,۰۰۰ تومان