محصولات

جستجو
مرتب بر اساس تعداد

مجموعه تستهای طبقه بندی مدیریت منابع انسانی رشته مدیریت بازرگانیناشر: انتشارات تانیش
نویسنده:
قیمت: ۲۸,۰۰۰ تومان

مروری بر مفاهیم سازمان مدیریتناشر: انتشارات تانیش
نویسنده:
قیمت: ۲۰,۰۰۰ تومان

کلیات علم اقتصاد (ویژه دانشجویان رشته تحصیلی مدیریت)ناشر: انتشارات تانیش
نویسنده:
قیمت: ۱۲,۰۰۰ تومان

مبانی سازمان و مدیریتناشر: انتشارات تانیش
نویسنده:
قیمت: ۲۸,۰۰۰ تومان

راهنمای خودآموز زبان تخصصی مدیریت بازاریابی کارشناسی ارشدناشر: انتشارات تانیش
نویسنده:
قیمت: ۴۰,۰۰۰ تومان

اصول حسابداری 1ناشر: انتشارات تانیش
نویسنده:
قیمت: ۲۶,۰۰۰ تومان

مدیریت منابع انسانی پیشرفتهناشر: انتشارات تانیش
نویسنده:
قیمت: ۳۰,۰۰۰ تومان

راهنمای رفتار سازمانی رویکردی کاربردیناشر: انتشارات تانیش
نویسنده:
قیمت: ۳۰,۰۰۰ تومان

راهنمای خود آموز مدیریت رفتار سازمانی پیشرفتهناشر: انتشارات تانیش
نویسنده:
قیمت: ۳۰,۰۰۰ تومان

مدیریت مالی و اقتصاد مدیریتناشر: انتشارات تانیش
نویسنده:
قیمت: ۳۲,۰۰۰ تومان

مدیریت مالی حسابداری مدیریتناشر: انتشارات تانیش
نویسنده:
قیمت: ۳۴,۰۰۰ تومان

فرآیند خط مشی گذاریناشر: انتشارات تانیش
نویسنده:
قیمت: ۲۰,۰۰۰ تومان

راهنمای خودآموز تئوریهای مدیریت پیشرفتهناشر: انتشارات تانیش
نویسنده:
قیمت: ۳۸,۰۰۰ تومان

راهنمای خود آموز سیستم‌های اطلاعات مدیریت پیشرفتهناشر: انتشارات تانیش
نویسنده:
قیمت: ۳۰,۰۰۰ تومان

راهنمای خود آموز مدیریت استراتژیک پیشرفتهناشر: انتشارات تانیش
نویسنده:
قیمت: ۳۶,۰۰۰ تومان