محصولات

جستجو
مرتب بر اساس تعداد

نکات کلیدی روانشناسی اجتماعیناشر: انتشارات تانیش
نویسنده: پرستو حسن زاده
قیمت: ۲۰,۰۰۰ تومان

راهنمای متون تخصصی روانشناسی عمومیناشر: انتشارات تانیش
نویسنده: پرستو حسن زاده
قیمت: ۲۸,۰۰۰ تومان

متون تخصصی روانشناسیناشر: انتشارات تانیش
نویسنده: دکتر طالب زاده
قیمت: ۳۲,۰۰۰ تومان

روانشناسی اجتماعیناشر: انتشارات تانیش
نویسنده: دکتر طالب زاده/ فهیمه عزیزی
قیمت: ۲۶,۰۰۰ تومان

روانشناسی رشد پیشرفتهناشر: انتشارات تانیش
نویسنده: دکتر طالب زاده/ فهیمه عزیزی
قیمت: ۲۸,۰۰۰ تومان

روانشناسی عمومیناشر: انتشارات تانیش
نویسنده: دکتر مهدی منوچهری
قیمت: ۳۴,۰۰۰ تومان