محصولات

جستجو
مرتب بر اساس تعداد

مجموعه تستهای طبقه بندی مدیریت منابع انسانی رشته مدیریت بازرگانیناشر: انتشارات تانیش
نویسنده: سعید پاکدل
قیمت: ۲۲,۰۰۰ تومان

مدیریت بهروری نیروی انسانیناشر: انتشارات تانیش
نویسنده: جمیله خرم /حدیث قوچی
قیمت: ۲۸,۰۰۰ تومان

تستهای طبقه بندی حسابداری مدیریتناشر: انتشارات تانیش
نویسنده: محمد سریر افراز
قیمت: ۲۰,۰۰۰ تومان

تستهای طبقه بندی رفتار سازمانی پیشرفتهناشر: انتشارات تانیش
نویسنده: سلامی
قیمت: ۱۲,۰۰۰ تومان

بانک تست مدیریت کسب کارmbaناشر: انتشارات تانیش
نویسنده: گروه مولفین
قیمت: ۲۰,۰۰۰ تومان

بانک تست مدیریت دولتیناشر: انتشارات تانیش
نویسنده: گروه مولفین
قیمت: ۱۵,۰۰۰ تومان

بانک تست مدیریت اجراییناشر: انتشارات تانیش
نویسنده: گروه مولفین
قیمت: ۲۶,۰۰۰ تومان

بانک تست مدیریت بازرگانیناشر: انتشارات تانیش
نویسنده: گروه مولفین
قیمت: ۲۰,۰۰۰ تومان

مجموعه تستهای طبقه بندی مدیریت منابع انسانیناشر: انتشارات تانیش
نویسنده: سعد پاکدل
قیمت: ۱۵,۰۰۰ تومان

مجموعه تستهای طبقه بندی مبانی سازمان مدیریتناشر: انتشارات تانیش
نویسنده: سعید پاکدل
قیمت: ۱۵,۰۰۰ تومان

تستهای طبقه بندی تئوریهای مدیریت پیشرفتهناشر: انتشارات تانیش
نویسنده: علیرضا سلامی
قیمت: ۲۰,۰۰۰ تومان

مجموعه تستهای تئوری مدیریتناشر: انتشارات تانیش
نویسنده: علیرضا سلامی
قیمت: ۲۰,۰۰۰ تومان

تستهای طبقه بندی مدیریت استراتژیک پیشرفتهناشر: انتشارات تانیش
نویسنده: دکتر احمد رضا مدرسی
قیمت: ۲۰,۰۰۰ تومان