محصولات

جستجو
مرتب بر اساس تعداد

راهنمای مدیریت منابع انسانی (مفاهیم،تئوریها و کاربردها)ناشر: انتشارات تانیش
نویسنده:
قیمت: ۳۵,۰۰۰ تومان

مدیریت بهروری نیروی انسانیناشر: انتشارات تانیش
نویسنده:
قیمت: ۳۵,۰۰۰ تومان

تستهای طبقه بندی حسابداری مدیریتناشر: انتشارات تانیش
نویسنده:
قیمت: ۲۰,۰۰۰ تومان

تستهای طبقه بندی رفتار سازمانی پیشرفتهناشر: انتشارات تانیش
نویسنده:
قیمت: ۱۵,۰۰۰ تومان

بانک تست مدیریت کسب کارmbaناشر: انتشارات تانیش
نویسنده:
قیمت: ۲۵,۰۰۰ تومان

بانک تست مدیریت دولتیناشر: انتشارات تانیش
نویسنده:
قیمت: ۱۸,۰۰۰ تومان

بانک تست مدیریت اجراییناشر: انتشارات تانیش
نویسنده:
قیمت: ۳۰,۰۰۰ تومان

بانک تست مدیریت بازرگانیناشر: انتشارات تانیش
نویسنده:
قیمت: ۳۴,۰۰۰ تومان

مجموعه تستهای طبقه بندی مدیریت منابع انسانیناشر: انتشارات تانیش
نویسنده:
قیمت: ۲۰,۰۰۰ تومان

مجموعه تستهای طبقه بندی مبانی سازمان مدیریتناشر: انتشارات تانیش
نویسنده:
قیمت: ۲۰,۰۰۰ تومان

تستهای طبقه بندی تئوریهای مدیریت پیشرفتهناشر: انتشارات تانیش
نویسنده:
قیمت: ۲۵,۰۰۰ تومان

مبانی سازمان و مدیریتناشر: انتشارات تانیش
نویسنده:
قیمت: ۲۸,۰۰۰ تومان

مجموعه تستهای تئوری مدیریتناشر: انتشارات تانیش
نویسنده:
قیمت: ۲۵,۰۰۰ تومان

تستهای طبقه بندی مدیریت استراتژیک پیشرفتهناشر: انتشارات تانیش
نویسنده:
قیمت: ۲۵,۰۰۰ تومان

مدیریت منابع انسانی پیشرفتهناشر: انتشارات تانیش
نویسنده:
قیمت: ۳۰,۰۰۰ تومان

راهنمای رفتار سازمانی رویکردی کاربردیناشر: انتشارات تانیش
نویسنده:
قیمت: ۳۰,۰۰۰ تومان