سیستم های اطلاعات مدیریت پیشرفته پیام نور محمد علی سر لک/حسن فراتی

کتابهای کمک درسی پیام نور انتشارات تانیش ناشر کمک درسی پیام نور

کتاب کمک درسی پیام نور رشته مدیریت 

کتاب خود آموز سیستم های اطلاعات مدیریت پیشرفته , تانیش ناشر کمک درسی پیام نور  

سیستم های اطلاعات مدیریت پیشرفته  (MIS) ,   از دروس اصلی رشته مدیریت  در مقطع  کارشناسی ارشد پیام نور می باشد و منبع این درس  کتاب سیستم های اطلاعات مدیریت پیشرفته محمد علی سرلک و حسن فراتی  انتشارات پیام نور  می باشد 

کتاب کمک درسی ( خود آموز )سیستم های اطلاعات مدیریت پیشرفته  انتشارات تانیش

 کتاب راهنمای خلاصه شده و نکات اصلی و پر کاربرد  هر فصل می باشد . که توسط دکتر احمد رضا مدرسی بر اساس کتاب سیستم های اطلاعات مدیریت پیشرفته  نشر پیام نور تالیف گردیده است 

سیستمهای اطلاعات مدیریت پیشرفته                                  دانلود کتاب  سيستم‌هاي اطلاعات مدیریت پیشرفته